Lugupeetud korteriomanik

01. jaanuarist 2018 jõustub uus seadus, mille alusel ühinevad korteriomandiseadus ja korteriühistuseadus.
Vastavalt uue seaduse normidele kõik kortermajad moodustatakse ümber ühistuteks,
mis kantakse vastloodud korteriühistute registrisse.

AS MEKE Sillamäe, kui elumajade haldaja, peab vajalikuks teavitada
igat korteiomanikku eelseisvatest muudatustest elumaja omanike ja
haldaja vahel. Kahtlemata, siin toodud teave aitab vastu võtta tahtliku otsuse.

Elumajades, kus juba on moodustatud korteriühistud kantakse need
01. jaanuari 2018 seisuga uute registrisse ning tehakse registris
kanne korteriühistu kehtivate juhatuse liikmete kohta.

Juhul, kui elumaja korteriomanikud ei moodustanud korteriühistut
enne 01.01.2018 ning kuni 2017. aasta viimse päevani kasutasid
elumaja haldaja teenuseid, siis seaduse kohaselt riik teeb kande registris,
kus seisneb, et juhatuse liikmeks on elumaja haldaja.
Nimetatud seaduse sätte reguleerib seda, et ükski uus ühistu ei jääks haldajata.
Seadusega on etenähtud tähtaeg – kuus (6) kuud, alates 01.01.2018,
et elumaja korteriomanikud kuni 30.juunini 2018 otsustaksid, kes edaspidi
on korteriühistu juhatuse liige ja kes hakkab elumaja valitsema: sõlmima
lepinguid keskküte, vee, gaasi jne tarnijatega, korraldama tehnilist
teenindamist, kommunikatsioonide ja ehituskonstruktsioonide remonti,
teostama avariide remonditöid, pidama raamatupidamise aruandlust
ja mõõteriistade näitude arvestust, haldamist, õigusabi jne.

Pärast 01. jaanuarit 2018 AS MEKE Sillamäe korraldab nendes elumajades
üldkoosolekuid, kes jätsid otsuse tegemata ning teeb ettepaneku
valitsusorgani valimiseks.

Uue seaduse normid võimaldavad korteriomanikel valida korteriühistu
juhatuse asemel juriidilise isiku – elumaja haldaja. Elumaja haldaja
omakorda määrab valitsemiseks konkreetse isiku – „majahoidja“
– kes hakkab tegelema valitsemisalaste küsimustega ning esindama
ühisomanikke lepingulistes suhetes. Juhul, kui korteriomanikke
ei rahulda elumaja haldaja töövorm, on neil igal ajal võimalus öelda
üles antud volitustest ja lõpetada lepingulised suhted.

Uus 01. jaanuarist 2018 kehtiv seadus üksikasjaliselt kirjeldas
korteromanike õigused ja kohustused ja määras kindlaks kaasomandi
valitsemise alused, mistõttu ühistu põhikiri ei ole enam kohustuslik.

Elumaja omanikud valitsevad kaasomandit üldkoosoleku alusel.
Ühiste otsuste vastuvõtmiseks on vajalikud teadmised, kannatlikus ja
soov osaleda kollektiivse arutelu käigus. Milline ka ei oleks teie poolt
käesoleval ajal vastuvõetud otsus, loodame, et meie ettevõte töötajate
teadmised ja oskused osutuvad kasulikuks teile ka tulevikus,
samuti täname kõiki kohusetundlikke maksjaid, kes tagavad elumaja korrashoiu.

AS MEKE Sillamäe juhtkond