Jäätmete kogumismahutite eeldatav asukoht ja jäätmete konteinerite valik

Lugupeetud korteriühistu esindaja Sillamäe Linnavolikogu 22. detsembri 2022. a määrusega nr 28 võeti vastu Sillamäe linna jäätmehoolduseeskiri, mis jõustub 1. septembril 2023 (edaspidi eeskiri). Eeskirja nõuete kohaselt on jäätmevaldaja kohustatud sortima ja liigiti koguma tema valduses olevaid jäätmeid eeskirja ja teiste õigusaktidega kehtestatud nõuete kohaselt ning korraldatud jäätmeveo piirkonnas andma…