Jäätmete kogumismahutite eeldatav asukoht ja jäätmete konteinerite valik

Lugupeetud korteriühistu esindaja

Sillamäe Linnavolikogu 22. detsembri 2022. a määrusega nr 28 võeti vastu Sillamäe linna jäätmehoolduseeskiri, mis jõustub 1. septembril 2023 (edaspidi eeskiri). Eeskirja nõuete kohaselt on jäätmevaldaja kohustatud sortima ja liigiti koguma tema valduses olevaid
jäätmeid eeskirja ja teiste õigusaktidega kehtestatud nõuete kohaselt ning korraldatud jäätmeveo piirkonnas andma korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed üle
jäätmevedajale. Liigiti tuleb koguda olmejäätmed, biojäätmed ja paberjäätmed. Vastava kohustuse täitmiseks, on eeskirja peatükis 3 määratud nõuded kogumismahutile ja selle paiknemisele.
Sõltuvalt korteriühistu võimalustest ja soovist, on võimalik kasutada olemasolevaid kõvakattega platse kogumismahutite paigaldamiseks, rajada kõvakattega platsid või jäätmemajadega platsid. Samuti on võimalik paigaldada süvamahutid. Vastavalt eeskirja § 7 lõikele 1 kogumismahutite paiknemine kinnistul kooskõlastatakse linnavalitsusega.
Kaaluda võib ka majasisese ruumi kasutamist (nt eraldi sissepääsuga tehniline ruum, mis sobiks käsitsi teisaldatavate ratastel plastmassist kogumismahutite paigaldamiseks). Kuna vajalike tingimuste loomine jäätmete nõuetekohaseks käitlemiseks võib nõuda korteriühistutelt täiendavaid investeeringuid, töötatakse välja korteriühistute kui jäätmevaldajate toetamise kord, mille kohaselt kavandatakse toetada korteriühistuid platside rajamisel. Toetuse andmise tingimused selguvad pärast korra kehtestamist.
Pöörame tähelepanu, et vastavalt eeskirja § 4 lõikele 5 on korteriühistu kohustatud teavitama oma hallatava hoone elanikke eeskirja nõuetest. Kooskõlas jäätmeseaduse §-ga 1207 kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmehoolduseeskirjas sätestatud jäätmehooldusnõuete rikkumise eest on ette nähtud rahalised trahvid. Eeskiri on kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/427122022024
Käesolevale kirjale on lisatud kogumismahutite eeldatava asukoha skeem. Eeskiri võimaldab rajada kogumismahutite platsi ka mitmele korteriühistutele, selleks tuleb leppida kokku teis(t)e korteriühistu(te)ga ning saata Sillamäe Linnavalitsusele vastav ametlik otsus koos platsi asukoha skeemiga ning täpsustada, millised kogumismahutid on eelistatavad.
Palume avaldada arvamust teie korteriühistut puudutava kogumismahutite eeldatava
asukoha kohta hiljemalt 28. veebruariks 2023. a.

Aleksei Stepanov
aselinnapea

Lisa 1 – kogumismahutite eeldatava asukoha skeem
Lisa 2 – arhitektuursed tingimused prügimaja projekteerimiseks
Lisa 3 – kirja mitteametlik tõlge vene keelde