Haldava ettevõte AS MEKE Sillamäe pöördumine

Lugupeetud kliendid!

Meie pöördumine Teie poole on eelkõige seotud soojusenergia enneolematu kallinemisega, mille Konkurentsiamet on kokku leppinud meie monopoolse soojuse tootja AS-iga Silpower (Sillamäe Soojuselektrijaam). Soojustariifi tõus on märkimisväärne ja ulatub ligi 42%-ni, 62,26 eurolt 88,10 euroni (koos käibemaksuga 20%) MWh kohta. Soojusenergia maksumus ei küüni soojuse maksumuse alampiirini, millest alates hakkab riik kompenseerima tarbijale soojuse kallinemist – 80 eurot (ilma käibemaksuta 20%), mistõttu ei saa lootagi valitsuse abile.

Loomulikult ei saa sellist olulist soojahinna tõusu tehniliste meetmetega täielikult kompenseerida, kuna vaid kogu elamu radikaalne rekonstrueerimine vundamendist katuseni koos tehnosüsteemidega võib saavutada olulisi tulemusi energiatõhususes, kuid see on väärt tohutut investeeringut isegi riigifondi võimaliku hüvitamise taustal summas 30–50% kuludest ja tulemusi tuleb oodata pikki aastaid. Kuid nagu näitab Euroopa riikide viimase aasta kogemus, võimaldab mõistlik tarbimine ja energiaressursside kokkuhoid saavutada lühikese aja jooksul muljetavaldavaid tulemusi majaomanike finantskoormuse vähendamisel küttearvete tasumisel. Eeltoodud kogemustele tuginedes soovitame leida optimaalse kütterežiimi (võimalusel ilma “ülekuumenemiseta”), mis võiks säästa osa vahendeid, kui vähendame veidi kütterežiimi elamutes.

Ülejäänud kütteperioodiks soovitame anda meile tagasisidet oma elumaja kütterežiimi reguleerimise kohta, seoses soojusenergia tarbimise võimaliku (lubatava) vähendamisega. Seda vajame nii optimaalsete automaatika seadistuste määramiseks kui ka küttesüsteemide kitsaskohtade kindlaksmääramiseks, millega tegeleme soojuskandja süsteemi reguleerimisel kütteperioodil ja sellele järgneval suvehooajal, et tagada küttesüsteemi ühtlane jaotus elamus. Info andke edasi avariiteenistusele telefonidel 39 24400 ja 55566166. Püüame Teie sõnumitele operatiivselt reageerida.

Teiseks, tuleks läbimõelda variandid, kuidas paigaldada prügikoristuskontenerid, vastavalt linna poolt vastuvõetud uue jäätmekäitlusprogrammile, mille kohaselt korteriühistutel on kohustus korraldada 01. septembri 2023 seisuga olme-, bioloogiliste ja paberijäätmete kogumine ja äravedu. Kuna nõuetekohaseks jäätmekäitluseks vajalike tingimuste loomine võib nõuda korteriühistutelt täiendavaid investeeringuid, töötab linnavalitsus välja korteriühistute, kui jäätmeomanike, toetamise korra, mille kohaselt on plaanis, et linn toetab korteriühistuid mahutite paigalduskohtade rajamisel. Toetuse andmise tingimused selguvad peale korteriühistu kulude hüvitamise korra kehtestamist.

Linnavalitsuse poolt näitena toodud konteinerite paigalduskohtade ehitusvõimalustest pakume suure tõenäosusega korteriühistutele “Molok” tüüpi (Molok) maasse kaevatud mahutite paigaldamist, mille paigaldamine ei nõua linnaarhitekti poolt soovitatud mahukaid puitdekooriga kaetud kuure vanas linnaosas ja metallkujunduses linna mikrorajoonis. “Molok” tüüpi mahutite paigaldamine on rahaliselt kallim lahendus, kuid pikemas perspektiivis on hooldus ja korrashoid tulusam lahendus kui väikekonteinerite (kuni 0,8 m3) paigaldamine ratastele. Väikemajade puhul on “Molok” tüüpi paigaldamine mitmele korteriühistule koos mõistlikum ja tulusam lahendus. Aga igal juhul jääb parima ehitusvariandi otsustamine üldkoosoleku pädevusse.

AS MEKE Sillamäe operatiivselt tegeleb mahutite paigalduskohtade rajamise erinevate variantide ettevalmistamisega. Eelnevalt anname teile võimalikult tervikliku pildi ning seejärel iga KÜ oma üldkoosolekul otsustab ja võttab vastu lõpliku ning parima otsuse prügiveo ja prügi sorteerimise korraldamise kohta.

Lugupidamisega

AS MEKE Sillamäe

06.02.2023