Ettepanekud Sillamäe linna arengukavasse 2020-2024

MEKE Sillamäe AS on aastaid tegelenud linna elamumajanduse hoolduse ja haldamisega ning elumajade- ja linnapiirkondade koristamisega. Iga-aastaselt tegeledes elamu- ja kvartalivaheliste läbisõiduteede ekspluateerimisega seotud probleemidega, teeme ettepaneku täiendada linna arengukava põhivajaduste nimekirja, täpsustades aadresse, ajakava ja summasid:

  • Soovitame kavandada avaliku parkimisala ehitust vanas linnaosas. Parkimist Kajaka tänaval (lammutatud maja nr 20 piires) võiks sujuvamaks muuta, kasutades selleks kvartalisiseseid sõiduteid selles piirkonnas, mis käesoleval ajal on üsna halvas seisundis. MEKE võib pakkuda oma nägemust selle territooriumi korrashoiu suhtes. Teeme ettepaneku eraldada parkimisprojekti koostamiseks 5000 eurot linnaeelarve 2021. aasta investeerimiskavas (lõik – Teede remont) ja 25 000 eurot 2022. aasta eelarve investeerimiskavas (lõik – Teede remont);

  • Osa linnaeelarves teede remondiks eraldatud vahenditest suunata – 250 000 eurot hoovi- ja kvartalitevaheliste alade remondiks, jagades selle summa 2 aastaks, st – 125 000 eurot kajastada 2021. aasta investeerimiskavas ja 125 000 eurot 2022. aasta investeerimiskavas;

  • Eksperthinnangu alusel töötada välja ühtne arhitektuurne lahendus Ranna tänaval asuvate elumajade rõdude restaureerimiseks. Soovitada tulevikus eluruumide omanikel rõdude restaureemine lülitada remonditööde plaani. Ekspertiisi läbiviimiseks eraldada vahendid linnaeelarve artiklist „Elamufondi seisundi parandamine“, projekti rahastamiseks eraldada 2022. aasta investeerimiskavas – 2000 eurot ja 2023. aasta investeerimiskavas väljavalitud elumaja pilootprojektiga seotud tööde teostamiseks – 20 000 eurot;

  • Arendada ja viia läbi vajalikud toimingud territooriumi heakorrastuse parendamiseks Ranna tn 45, 47 ja 49 elumajade piirkonnas, et suurendada linnakeskkonna atraktiivsust ja suurendada seal elavate kodanike turvalisust. Teeme ettepaneku eraldada selle territooriumi heakorrastuse eskiisprojekti koostamiseks 10 000 eurot 2021. aasta linna investeerimiskavast;

  • Töötada välja piirdetarandi restaureerimise ühtne lahendus linna väärtuslikus arhitektuurilises piirkonnas ja määrata kindlaks vajalike tööde maht. Eraldada linnaeelarvest rahalised vahendid summas 2500 eurot piirdetarandi taastustöödeks 2021. aasta linnaeelarve linnaplaneerimise osas ning 60 000 eurot linna investeerimiskavas, jaotades selle summa iga-aastaselt 20 000 eurot aastate 2022, 2023. ja 2024 lõikes;

  • Töötada välja korteriühistute toetusprogramm neile, kes soovivad parendada elumaja välimust, sealhulgas fassaadide ja rõdude remont, arhitektuurielementide restaureerimine. Need tööd oleksid suunatud elumajade välisilme parandamisele linna väärtuslikus arhitektuurilises piirkonnas. Selleks teeme ettepaneku linnaeelarves planeeritud 120 000 euro suurusest toetusfondist eraldada iga-aastaselt sihtotstarbeliselt alates 2022. aastast 50 000 eurot toetuseks korteriühistutele;

  • Korraldada avalik arutelu linnavara Rumjantsevi tn 4 hoone säilitamise/ümberkasutamise eesmärgil, valmistada ette hoone või hoonealuse maa-ala kasutamise tulevikusuunad, olenevalt tehtud otsusest – tähtaeg: 2020.aasta II poolaasta. Arenguosakonna kulud (linnaeelarve – planeerimise osa) – 3 000 eurot;

  • Planeerida 2021-2022 aasta linnaeelarves Rumjantsevi tn 4 hoone säilitamise/ümberkasutamise tööd. Linnaeelarve “Elamumajandus” näha ette hoone säilitamiseks – 2500 eurot aastas;

  • 2021. ja 2022. aasta arenguprogrammi eelnõusse lülitada tegevused, mis on seotud elumajade juures olevate kuuride omanike tuvastamisega, pidades silmas nende kuuride omanike poolt võimalikku erastamist või määrata kindlaks need ehitised, mis kuuluvad lammutamisele;

  • Linnaeelarve “Elamumajandus” real planeerida aastateks 2022 – 2024 vahendid peremeheta ehitiste utiliseerimiseks summas 10 000 eurot aastas.

Oleme veendunud, et linnavalitsuse osakondade ühine töö linna elanike ja kommunaalettevõte esindajatega suurendab linnakeskkonna ohutust ja atraktiivsust ning toetab Sillamäe linna arengu üldisi strateegilisi suundi.

Loodame, et nii kliendid kui ka elanikud toetavad meie ettepanekuid, arvestades, et need on asjakohased, õigeaegsed ja kajastavad teie ootusi kohaliku keskkonna parendamisel.

Lugupidamisega

Aleksandr Bõstrjak

AS MEKE Sillamäe juhatuse liige