Oma tegevuses AS MEKE Sillamäe juhindub Eestis kehtivatest seadustest, äriseadustikust ja aktsiaseltsi põhimäärusest.


 Korteriomandi seadus